پنل SMS (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/11/3
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 57 روز
  • روز های کاری : 37 روز
  • مدت زمان اجرا : 51 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پنل sms دوبار پیگیری شد و مبلغ یک میلیون هفت صد هزار تومان شارژ شد مدارک جهت خدماتی شدن خط نیز ارسال شده است1400/12/24سه شنبه - ساعت ١٠:٥١
  #80748
  1(بسته شده) 1400/12/24 10:51:18 - 80748#
  • اقدامات :
  • پنل SMS (پشتیبانی سامانه ها)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  پنل sms دوبار پیگیری شد و مبلغ یک میلیون هفت صد هزار تومان شارژ شد مدارک جهت خدماتی شدن خط نیز ارسال شده است

  10.51 صبح | 24 اسفند 00