پکس PACS سال 1400 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/11/4
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/25
  • مدت زمان تخمین : 55 روز
  • روز های کاری : 36 روز
  • مدت زمان اجرا : 51 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 150 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 50 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 50 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح نامه ای شرکت مارکو پکس فرستاده1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٣٥
  جح 1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٣٦
  جح موضوع نامه :
  خطر های ناشی از عدم راه اندازی سرور پشتیبان
  1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٤٠
  جح در قالب یک جدول نامه ای خطاب به دبیر هیئت رئیسه مبنی بر تأمین اعتبار ارسال کنید.
  رونوشت نامه :
  معاون درمان
  بیمارستانها
  حراست
  1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٤٠
  بابت این قضیه از برج 10 پارسال جلسه در کمیته امنیت برگزار شد و با شرکت به جمع بندی و ارائه راهکار رسیدیم و صورتجلسه آن برای کلیه بیمارستان ها جهت اقدام ارسال شد که در آن راهکار و مشخصات سیستم مورد نظر نیز ارسال شد. از آن صورتجلسه به بعد 3 تا نامه پیگیری جهت ارائه اقدامات ارسال کردیم و در بازدیدهای دوره ای انجام شده نیز به این موضوع پرداخته شد و دوباره از طریق نامه رسمی نیز این موضوع و مخاطرات آن برای بیمارستان ها ارسال شد که هرچه سریعتر تامین اعتبار لازم انجام بشه و با شرکت هماهنگ کنند جهت راه اندازی بک آپ سرور.1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٤٦
  بازهم امر کنید چکار کنیم؟1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٤٨
  حتی بیمارستان امام حسن نیز در این مورد نامه نگاری با معاونت توسعه برای تامین اعتبار انجام داده است.1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٤٩
  طرحی که ما ریختیم با شرکت اینه که هر بیمارستان یک استوریج یا کیس مجزا بابت بک آپ سرور تهیه کنه که البته شرکت خودش میگفت چون هزینه استوریج زیاده پیشنهادشون کیس هست که در بیمارستان های دانشگاه های دیگر نیز همین کار را انجام داده اند. و شرکت نیز یک هزینه ای در این خصوص دریافت میکنه1400/8/22شنبه - ساعت ٨:٥١
  جح مکاتبات انجام شده را در همین تیکت سر جمع کنید1400/8/22شنبه - ساعت ١٠:٠
  جح مجدد نامه ای برای تأکید ارسال کنید1400/8/22شنبه - ساعت ١٠:٠
  برخی از نامه های در این خصوص1400/8/22شنبه - ساعت ١١:١
  نامه مجددا نیز ارسال گردید1400/8/22شنبه - ساعت ١٢:٨
  #70898
  1(بسته شده) 1400/8/22 08:35:08 - 70898#
  • اقدامات :
  • پکس PACS (پشتیبانی سامانه ها)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  نامه ای شرکت مارکو پکس فرستاده

  8.35 صبح | 22 آبان 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  8.36 صبح | 22 آبان 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  موضوع نامه :
  خطر های ناشی از عدم راه اندازی سرور پشتیبان

  8.40 صبح | 22 آبان 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  در قالب یک جدول نامه ای خطاب به دبیر هیئت رئیسه مبنی بر تأمین اعتبار ارسال کنید.
  رونوشت نامه :
  معاون درمان
  بیمارستانها
  حراست

  8.40 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  بابت این قضیه از برج 10 پارسال جلسه در کمیته امنیت برگزار شد و با شرکت به جمع بندی و ارائه راهکار رسیدیم و صورتجلسه آن برای کلیه بیمارستان ها جهت اقدام ارسال شد که در آن راهکار و مشخصات سیستم مورد نظر نیز ارسال شد. از آن صورتجلسه به بعد 3 تا نامه پیگیری جهت ارائه اقدامات ارسال کردیم و در بازدیدهای دوره ای انجام شده نیز به این موضوع پرداخته شد و دوباره از طریق نامه رسمی نیز این موضوع و مخاطرات آن برای بیمارستان ها ارسال شد که هرچه سریعتر تامین اعتبار لازم انجام بشه و با شرکت هماهنگ کنند جهت راه اندازی بک آپ سرور.

  8.46 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  بازهم امر کنید چکار کنیم؟

  8.48 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  حتی بیمارستان امام حسن نیز در این مورد نامه نگاری با معاونت توسعه برای تامین اعتبار انجام داده است.

  8.49 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  طرحی که ما ریختیم با شرکت اینه که هر بیمارستان یک استوریج یا کیس مجزا بابت بک آپ سرور تهیه کنه که البته شرکت خودش میگفت چون هزینه استوریج زیاده پیشنهادشون کیس هست که در بیمارستان های دانشگاه های دیگر نیز همین کار را انجام داده اند. و شرکت نیز یک هزینه ای در این خصوص دریافت میکنه

  8.51 صبح | 22 آبان 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مکاتبات انجام شده را در همین تیکت سر جمع کنید

  10.0 صبح | 22 آبان 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  مجدد نامه ای برای تأکید ارسال کنید

  10.0 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  برخی از نامه های در این خصوص

  11.1 صبح | 22 آبان 00

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  نامه مجددا نیز ارسال گردید

  12.8 ظهر | 22 آبان 00