برگزاری مصاحبه استخدامی رسته تحلیلگر و شبکه مورخه 19 خرداد (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

 • مسئول :
 • جواد حیدرپورجواد حیدرپور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1400/3/16
  • تخمین پایان : 1400/3/26
  • پایان به موقع : 1400/3/24
  • مدت زمان تخمین : 10 روز
  • روز های کاری : 8 روز
  • مدت زمان اجرا : 8 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • علی صبوری : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • سمیه جباری : 1 ساعت/نفر
  • یاسر خسروشاه : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام اقدامات درخصوص برگزاری مصاحبهعلمی و عملی آزمون استخدامی بهمن 1399 در رسته شغلی تحلیل گر:1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٥
  ارسال نامه جهت شرکت در جلسه در روز جمعه 16 خرداد ساعت 23 به مدیریت های حراست، گزینش، بازرسی، منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهی1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٦
  ارسال نامه جهت شرکت در جلسه در روز یکشنبه 16 خرداد ساعت 23 به مدیریت های حراست، گزینش، بازرسی، منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهی1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٧
  بازدید از مرکز آزمون و طراحی سناریو ورود داوطلبان بر اساس دستور العمل ها در مورخه 17 خرداد ساعت 8 صبح1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٨
  برگزاری جلسه ساعت 9 صبح و بررسی دستورالعمل برگزاری مصاحبه و تهیه صورتجلسه1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٩
  ارسال صورتجلسه به همراه نامه برای مدیریت های منابع انسانی، حراست، گزینش، بازرسی، امور پشنیبانی و رفاهی1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:١٩
  ارسال نامه به جناب آقای دکتر صفدری در خصوص محل مصاحبه(مرکز آزمون)1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:٢٠
  هماهنگی با خانم جباری درخصوص نحوه برگزاری مصاحبه بصورت تشریحی و شفاهی (30 سیستم در سالن)1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:٢١
  1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:٢٣
  1400/3/18سه شنبه - ساعت ٨:٢٣
  سین نهایی1400/3/22شنبه - ساعت ٩:٢٠
  1400/3/22شنبه - ساعت ٩:٢١
  1400/3/22شنبه - ساعت ٩:٢٨
  مصاحبه در روز چهارشنبه مورخه 19 خرداد از ساعت 7صبح (عوامل) و 8 صبح داوطلبان وارد سالن شدند و آزمون راس 9 شروع گردید و ساعت 10:30 سامانه بسته شد. و سوالات 4 قسمت ب و سوال 5 در برگه هایی که مهر برجسته حراست داشت توسط داوطلبان پاسخ داده شد. و مصاحبه 19 داوطلب (20 نفر یک نفر غایب ) از ساعت 11:15 شروع گردید و تا ساعت 16 به طول انجامید و تصحیح بخش کتبی و محاسبه نمره نهایی در ساعت 12 شب به پایان رسید. 1400/3/22شنبه - ساعت ٩:٣٥
  در انتها کلیه برگه ها با حضور حراست توسط خانم حسینی معصوم اسکن گردید و در cd تحویل به حراست گردید.1400/3/22شنبه - ساعت ١٢:٩
  در انتها کلیه برگه ها با حضور حراست توسط خانم حسینی معصوم تا ساعت 11:35 شب اسکن گردید و در cd تحویل به حراست گردید.1400/3/22شنبه - ساعت ١٢:٢٢
  1400/3/22شنبه - ساعت ١٢:٢٣
  جح تقدیر نامه عوامل اجرایی مصاحبه آزمون عملی تحلیلگر سیستم
  1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٣٦
  جح برای افراد ذیل تقدیرنامه صادر گردید:
  حمزه اسماعیلی - مهدی برادران - شبنم حصاری - بابک شهسوار - سیما حسینی معصوم - یاسر خسرو شاه
  1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٣٧
  جح سمیه جباری - ام البنین محمدی - ایمان علیدادیانی 1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٣٨
  جح علی صبوری1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٣٨
  جح دکتر عروجعلیان1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٣٩
  جح امانی فرد - سید حسن هاشمی - امید حسن نیا - زینب اسلامی1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٤٦
  جح برای افراد ذیل نیز تقدیر نامه (کاغذی) باید صادر کنیم:
  امین داوطلب - مومسی الرضا مهنانی - شاهپسند آبار - احمد قارداش پور - مهندس نظری - گلی زاده
  1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٤٧
  جح حسینعلی جباری - احسان داوطلب1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٤٨
  جح احسان حاتمی1400/3/22شنبه - ساعت ١٣:٥٠
  #59590
  1(بسته شده) 1400/3/18 08:15:08 - 59590#
  • اقدامات :
  • برگزاری مصاحبه استخدامی رسته تحلیلگر و شبکه مورخه 19 خرداد (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام اقدامات درخصوص برگزاری مصاحبهعلمی و عملی آزمون استخدامی بهمن 1399 در رسته شغلی تحلیل گر:

  8.15 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ارسال نامه جهت شرکت در جلسه در روز جمعه 16 خرداد ساعت 23 به مدیریت های حراست، گزینش، بازرسی، منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهی

  8.16 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ارسال نامه جهت شرکت در جلسه در روز یکشنبه 16 خرداد ساعت 23 به مدیریت های حراست، گزینش، بازرسی، منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهی

  8.17 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  بازدید از مرکز آزمون و طراحی سناریو ورود داوطلبان بر اساس دستور العمل ها در مورخه 17 خرداد ساعت 8 صبح

  8.18 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  برگزاری جلسه ساعت 9 صبح و بررسی دستورالعمل برگزاری مصاحبه و تهیه صورتجلسه

  8.19 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ارسال صورتجلسه به همراه نامه برای مدیریت های منابع انسانی، حراست، گزینش، بازرسی، امور پشنیبانی و رفاهی

  8.19 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  ارسال نامه به جناب آقای دکتر صفدری در خصوص محل مصاحبه(مرکز آزمون)

  8.20 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  هماهنگی با خانم جباری درخصوص نحوه برگزاری مصاحبه بصورت تشریحی و شفاهی (30 سیستم در سالن)

  8.21 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  8.23 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  8.23 صبح | 18 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  سین نهایی

  9.20 صبح | 22 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  9.21 صبح | 22 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  مصاحبه در روز چهارشنبه مورخه 19 خرداد از ساعت 7صبح (عوامل) و 8 صبح داوطلبان وارد سالن شدند و آزمون راس 9 شروع گردید و ساعت 10:30 سامانه بسته شد. و سوالات 4 قسمت ب و سوال 5 در برگه هایی که مهر برجسته حراست داشت توسط داوطلبان پاسخ داده شد. و مصاحبه 19 داوطلب (20 نفر یک نفر غایب ) از ساعت 11:15 شروع گردید و تا ساعت 16 به طول انجامید و تصحیح بخش کتبی و محاسبه نمره نهایی در ساعت 12 شب به پایان رسید.

  9.35 صبح | 22 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  در انتها کلیه برگه ها با حضور حراست توسط خانم حسینی معصوم اسکن گردید و در cd تحویل به حراست گردید.

  12.9 ظهر | 22 خرداد 00

  شبنم حصاری (0682469173)

  در انتها کلیه برگه ها با حضور حراست توسط خانم حسینی معصوم تا ساعت 11:35 شب اسکن گردید و در cd تحویل به حراست گردید.

  12.22 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  تقدیر نامه عوامل اجرایی مصاحبه آزمون عملی تحلیلگر سیستم

  13.36 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  برای افراد ذیل تقدیرنامه صادر گردید:
  حمزه اسماعیلی - مهدی برادران - شبنم حصاری - بابک شهسوار - سیما حسینی معصوم - یاسر خسرو شاه

  13.37 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سمیه جباری - ام البنین محمدی - ایمان علیدادیانی

  13.38 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  علی صبوری

  13.38 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  دکتر عروجعلیان

  13.39 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  امانی فرد - سید حسن هاشمی - امید حسن نیا - زینب اسلامی

  13.46 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  برای افراد ذیل نیز تقدیر نامه (کاغذی) باید صادر کنیم:
  امین داوطلب - مومسی الرضا مهنانی - شاهپسند آبار - احمد قارداش پور - مهندس نظری - گلی زاده

  13.47 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  حسینعلی جباری - احسان داوطلب

  13.48 ظهر | 22 خرداد 00
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  احسان حاتمی

  13.50 ظهر | 22 خرداد 00