مجله فاوا 99 (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :