تحلیل ارتباط بین جداول (Database Analysis)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/9/1
  • تخمین پایان : 1399/10/2
  • پایان به موقع : 1399/10/1
  • مدت زمان تخمین : 31 روز
  • روز های کاری : 23 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام تحلیل دیتابیس صورت گرفت و خروجی کار بصورت SP بر روی سرور گذاشته شد.1399/10/1دوشنبه - ساعت ١٣:٠
  سروری تهیه و نرم افزار MSSQL و ... نصب گردید و دیتا بیس های مورد نیاز RESTORE شدند.1399/10/1دوشنبه - ساعت ١٣:٢
  این عمل اول بصورت تست بر روی لپ تاپ نصب گردید و خروجی مورد نظر دریافت شد.1399/10/1دوشنبه - ساعت ١٣:٤
  #47231
  1(بسته شده) 1399/10/1 13:00:32 - 47231#
  • اقدامات :
  • تحلیل ارتباط بین جداول (Database Analysis)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام تحلیل دیتابیس صورت گرفت و خروجی کار بصورت SP بر روی سرور گذاشته شد.

  13.0 ظهر | 1 دی 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  سروری تهیه و نرم افزار MSSQL و ... نصب گردید و دیتا بیس های مورد نیاز RESTORE شدند.

  13.2 ظهر | 1 دی 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  این عمل اول بصورت تست بر روی لپ تاپ نصب گردید و خروجی مورد نظر دریافت شد.

  13.4 ظهر | 1 دی 99