کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/1
  • تخمین پایان : 1399/7/22
  • پایان به موقع : 1399/7/22
  • مدت زمان تخمین : 22 روز
  • روز های کاری : 16 روز
  • مدت زمان اجرا : 21 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 19 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  لطفا نسبت به برگزاری کلاس آموزشی اقدام فرمایید .
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ١١:٤٠
  با سلام دعوتنامه جهت پرسنل آمار ومدارک پزشکی با شماره 15582/26/99 در مورخه 7مهر ارسال گردید.1399/7/8سه شنبه - ساعت ٨:٢٨
  کلاس در مورخه 19 و 20 مهرماه برگزار میگردداز ساعت 14:30 الی 17:301399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٤
  با سلام سوالات در خصوص کلاس طراحی گردید.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٨
  با سوالات درخصوص کلاسms-sql طراحی گردید.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٩
  #41253
  با سلام
  لطفا برای کلاس آموزشی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار برنامه ریزی لازم را داشته باشید.
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ١١:٥١
  #41255
  با سلام دعوتنامه جهت پرسنل آمار ومدارک پزشکی با شماره 15582/26/99 در مورخه 7مهر ارسال گردید.1399/7/8سه شنبه - ساعت ٨:٣١
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٢:٥٥
  #41299
  پیگیری در خصوص ارسال لیست شرکت کنندگان در کلاس انجام گردید1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٠:٠
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٢:١٤
  #41619
  با سلام کلاس ms-sql server در مورخه 19 و 20مهر ماه برگزار میگردد.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:١٣
  #41663
  با سلام سوالات مربوط به کلاس sql server طراحی گردید.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:١٣
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٥٧
  #41664
  با سلام مشخصات کلاس به همراه سوالات و اسامی شرکت کنندگان بحضور ارسال میگردد1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٠:١٠
  #41748
  با سلام جلسه اول کلاس در مورخه 07/19 برگزار گردید1399/7/20یكشنبه - ساعت ٩:١٩
  مشاهده شد1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٢:٨
  #42060
  با سلام کلاس کاربرد MS-Sql server در آمار ومدارک پزشکی در مورخه 19 و 20 مهرماه از ساعت 14:30 الی 17:30 بمدت 6 ساعت با حضور گروه آمار و مدارک پزشکی بصورت ویدیو کنفرانس توسط اینجانب برگزار گردید. پیش آزمون در مورخه 16 مهر برگزار شد و پس آزمون فردا مورخه 21 مهر برگزار خواهد شد.1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٦:١٩
  مشاهده شد1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٦:٢٣
  جح ضمن تشکر
  لطفا لیست افراد شرکت کننده با به تفکیک حضور و غیاب، نمره پیش آزمون و نمره آزمون نهایی در ذیل همین تیکیت اعلام فرمائید.
  1399/7/22سه شنبه - ساعت ٩:١١
  #42145
  با سلام کلاس کاربرد MS-SQL در آمار و مدارک پزشکی در مورخه 19 الی 20 مهر ماه 99 با حضور گروه آمار و مدارک پزشکی به تعداد حدودا 60 نفر بمدت 6 ساعت از ساعت 14:30 الی 17:30 و پس آزمون در مورخه 21 مهر با موفقیت برگزار گردید.1399/7/22سه شنبه - ساعت ١٠:١٢
  مشاهده شد1399/7/22سه شنبه - ساعت ١٢:١١
  #42311
  با سلام لطفا گواهی تدریس بمدت شش ساعت برای اینجانب صادر گردد. با تشکر1399/7/22سه شنبه - ساعت ١٠:١٧
  مشاهده شد1399/7/22سه شنبه - ساعت ١٢:١١
  #42315
  1(بسته شده) 1399/7/7 11:40:20 - 41253#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  لطفا نسبت به برگزاری کلاس آموزشی اقدام فرمایید .

  11.40 صبح | 7 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام دعوتنامه جهت پرسنل آمار ومدارک پزشکی با شماره 15582/26/99 در مورخه 7مهر ارسال گردید.

  8.28 صبح | 8 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  کلاس در مورخه 19 و 20 مهرماه برگزار میگردداز ساعت 14:30 الی 17:30

  12.4 ظهر | 13 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام سوالات در خصوص کلاس طراحی گردید.

  12.8 ظهر | 13 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سوالات درخصوص کلاسms-sql طراحی گردید.

  12.9 ظهر | 13 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/7 11:51:45 - 41255#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  لطفا برای کلاس آموزشی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار برنامه ریزی لازم را داشته باشید.

  11.51 صبح | 7 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/8 08:31:56 - 41299#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام دعوتنامه جهت پرسنل آمار ومدارک پزشکی با شماره 15582/26/99 در مورخه 7مهر ارسال گردید.

  8.31 صبح | 8 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/13 10:00:42 - 41619#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  پیگیری در خصوص ارسال لیست شرکت کنندگان در کلاس انجام گردید

  10.0 صبح | 13 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/13 12:13:00 - 41663#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام کلاس ms-sql server در مورخه 19 و 20مهر ماه برگزار میگردد.

  12.13 ظهر | 13 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/13 12:13:44 - 41664#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام سوالات مربوط به کلاس sql server طراحی گردید.

  12.13 ظهر | 13 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/7/14 10:10:41 - 41748#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام مشخصات کلاس به همراه سوالات و اسامی شرکت کنندگان بحضور ارسال میگردد

  10.10 صبح | 14 مهر 99
  8(بسته شده) 1399/7/20 09:19:34 - 42060#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام جلسه اول کلاس در مورخه 07/19 برگزار گردید

  9.19 صبح | 20 مهر 99
  9(بسته شده) 1399/7/20 16:19:49 - 42145#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام کلاس کاربرد MS-Sql server در آمار ومدارک پزشکی در مورخه 19 و 20 مهرماه از ساعت 14:30 الی 17:30 بمدت 6 ساعت با حضور گروه آمار و مدارک پزشکی بصورت ویدیو کنفرانس توسط اینجانب برگزار گردید. پیش آزمون در مورخه 16 مهر برگزار شد و پس آزمون فردا مورخه 21 مهر برگزار خواهد شد.

  16.19 ظهر | 20 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد

  16.23 ظهر | 20 مهر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ضمن تشکر
  لطفا لیست افراد شرکت کننده با به تفکیک حضور و غیاب، نمره پیش آزمون و نمره آزمون نهایی در ذیل همین تیکیت اعلام فرمائید.

  9.11 صبح | 22 مهر 99
  10(بسته شده) 1399/7/22 10:12:21 - 42311#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام کلاس کاربرد MS-SQL در آمار و مدارک پزشکی در مورخه 19 الی 20 مهر ماه 99 با حضور گروه آمار و مدارک پزشکی به تعداد حدودا 60 نفر بمدت 6 ساعت از ساعت 14:30 الی 17:30 و پس آزمون در مورخه 21 مهر با موفقیت برگزار گردید.

  10.12 صبح | 22 مهر 99
  11(بسته شده) 1399/7/22 10:17:08 - 42315#
  • اقدامات :
  • کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی (سواد رایانه ای)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام لطفا گواهی تدریس بمدت شش ساعت برای اینجانب صادر گردد. با تشکر

  10.17 صبح | 22 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد

  12.11 ظهر | 22 مهر 99