سالنامه آماری سال 98 (آمار)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/7/5
  • تخمین پایان : 1399/8/24
  • پایان با تاخیر : 1399/9/29
  • مدت زمان تخمین : 49 روز
  • روز های کاری : 58 روز
  • مدت زمان اجرا : 84 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 70 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  بق با سلام لطفا پروژه سالنامه آماری را استارت زده و اقدام آن را تعریف بفرمایید.1399/7/5شنبه - ساعت ١٢:٢٢
  با سلام پروژه تهیه سالنامه آماری سال 98 از مورخه امروز 5 مهر ماه 99 الی 24 آبان 99 بمدت 140 ساعت برنامه ریزی گردیده است .و مسئولیت این پروژه با اینجانب زهرا جعفرزاده بوده و ده درصد ساعت کاری به آقای مهندس قهرمانی و نود درصد به اینجانب تعلق خواهد گرفت. لطفاخانم مهندس حسینی معصوم در پروژه های مشارکت یافته تعریف بفرمایند.1399/7/5شنبه - ساعت ١٢:٥٧
  با سلام
  اقدام ایجاد شد
  1399/7/5شنبه - ساعت ١٣:٤٦
  اقلام و فرمها بررسی گردید و فرمهای با اولویت انتخاب و آمار و اطلاعاتی که در واحد آمار موجود نیست برای معاونتها ارسال میگردد.1399/7/7دوشنبه - ساعت ١٣:٥٩
  شماره نامه سالنامه به شماره 15583/26/99 اصلاح میگردد.1399/7/8سه شنبه - ساعت ٨:٣٩
  #41135
  با سلام نامه سالنامه به واحدها ارسال گردید با شماره 15582/26/991399/7/8سه شنبه - ساعت ٨:٣٧
  #41303
  با سلام فرم داروخانه از سالنامه آماری معاونت غذا ودارو دریافت، بررسی و صحت سنجی انجام گردید.پیگیری در خصوص ارسال سایر معاونتها انجام گردید.1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:٤٨
  #41612
  با سلام آمار آموزش از معاونت توسعه دریافت ، بررسی گردید.1399/7/21دوشنبه - ساعت ١٠:٥٠
  #42222
  با سلام پیگیری بصورت تلفنی جهت آمار سالنامه انجام شد برخی از معاونتها آمار را ارسال نموده سایر معاونتها هفته آینده ارسال خواهند نمود.1399/7/22سه شنبه - ساعت ١١:١٠
  بق با تشکر1399/7/23چهارشنبه - ساعت ٨:٤١
  #42332
  بق تعدادی از معاونت ها در انتظار دریافت اطلاعاتشان هستیم.با توجه به اینکه خانم جعفرزاده این هفته مرخصی هستند تاکید کردم که در فرصت باقی مانده جمع بندی شود تا امتیاز ارزیابی hope را از این آیتم بگیریم1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٥
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:٣٢
  #42832
  با سلام آمار سالنامه مربوط به معاونت درمان تحویل و بررسی گردید و از معاونتهای دیگر جهت ارسال پیگیری لازم انجام گردید.1399/8/5دوشنبه - ساعت ١٥:٤٣
  #43098
  دعوتنامه جهت شرکت در کلاس به اتوماسیون شما فرستاده شد جهت امضا1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٧
  شماره نامه داخلی کلاس 13766//ح.ر/991399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٤:٠
  تهیه برخی از جداول طبق فرمت گذشته انجام گردید.1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٣
  بق جزئیات را مشخص کنید؟کدام جداول دقیقا؟1399/8/7چهارشنبه - ساعت ١٥:١٦
  جداول معاونت درمان و معاونت بهداشتی بررسی و چیده شد.1399/8/10شنبه - ساعت ٨:١٨
  #43361
  1(بسته شده) 1399/7/5 12:22:28 - 41135#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)
  • ضرب العجل : 23:59:0:0 - 1399/8/20 - انجام شده در : 1:0:0:367 - 1399/8/24 عبور از مهلت انجام (1346روز و 10ساعت)
   102%
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام لطفا پروژه سالنامه آماری را استارت زده و اقدام آن را تعریف بفرمایید.

  12.22 ظهر | 5 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام پروژه تهیه سالنامه آماری سال 98 از مورخه امروز 5 مهر ماه 99 الی 24 آبان 99 بمدت 140 ساعت برنامه ریزی گردیده است .و مسئولیت این پروژه با اینجانب زهرا جعفرزاده بوده و ده درصد ساعت کاری به آقای مهندس قهرمانی و نود درصد به اینجانب تعلق خواهد گرفت. لطفاخانم مهندس حسینی معصوم در پروژه های مشارکت یافته تعریف بفرمایند.

  12.57 ظهر | 5 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  اقدام ایجاد شد

  13.46 ظهر | 5 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  اقلام و فرمها بررسی گردید و فرمهای با اولویت انتخاب و آمار و اطلاعاتی که در واحد آمار موجود نیست برای معاونتها ارسال میگردد.

  13.59 ظهر | 7 مهر 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  شماره نامه سالنامه به شماره 15583/26/99 اصلاح میگردد.

  8.39 صبح | 8 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/8 08:37:49 - 41303#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام نامه سالنامه به واحدها ارسال گردید با شماره 15582/26/99

  8.37 صبح | 8 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/13 09:48:06 - 41612#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام فرم داروخانه از سالنامه آماری معاونت غذا ودارو دریافت، بررسی و صحت سنجی انجام گردید.پیگیری در خصوص ارسال سایر معاونتها انجام گردید.

  9.48 صبح | 13 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/21 10:50:07 - 42222#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار آموزش از معاونت توسعه دریافت ، بررسی گردید.

  10.50 صبح | 21 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/22 11:10:12 - 42332#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام پیگیری بصورت تلفنی جهت آمار سالنامه انجام شد برخی از معاونتها آمار را ارسال نموده سایر معاونتها هفته آینده ارسال خواهند نمود.

  11.10 صبح | 22 مهر 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با تشکر

  8.41 صبح | 23 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/30 13:25:40 - 42832#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  تعدادی از معاونت ها در انتظار دریافت اطلاعاتشان هستیم.با توجه به اینکه خانم جعفرزاده این هفته مرخصی هستند تاکید کردم که در فرصت باقی مانده جمع بندی شود تا امتیاز ارزیابی hope را از این آیتم بگیریم

  13.25 ظهر | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  15.32 ظهر | 30 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/8/5 15:43:11 - 43098#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار سالنامه مربوط به معاونت درمان تحویل و بررسی گردید و از معاونتهای دیگر جهت ارسال پیگیری لازم انجام گردید.

  15.43 ظهر | 5 آبان 99
  8(بسته شده) 1399/8/7 13:57:40 - 43361#
  • اقدامات :
  • سالنامه آماری سال 98 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  دعوتنامه جهت شرکت در کلاس به اتوماسیون شما فرستاده شد جهت امضا

  13.57 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  شماره نامه داخلی کلاس 13766//ح.ر/99

  14.0 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  تهیه برخی از جداول طبق فرمت گذشته انجام گردید.

  14.23 ظهر | 7 آبان 99
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  جزئیات را مشخص کنید؟کدام جداول دقیقا؟

  15.16 ظهر | 7 آبان 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  جداول معاونت درمان و معاونت بهداشتی بررسی و چیده شد.

  8.18 صبح | 10 آبان 99