بررسی سامانه حضور و غیاب 99 (مدیریت فاوا)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/27
  • پایان با تاخیر : 1400/2/1
  • مدت زمان تخمین : 362 روز
  • روز های کاری : 264 روز
  • مدت زمان اجرا : 397 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  تردد های روزانه همکاران هر روز بررسی میشود و در مورخه 99/7/12 به همکارانی که پاس اول وقت داشتند تذکر داده شد.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٠:٤١
  #41632
  با سلام
  حضور و غیاب مهرماه چک و بررسی شد ....درخواستهای مرخصی ساعتی و روزانه استحقاقی تایید شد و ماموریت های ساعتی و روزانه بعد از بررسی تایید و تصویب گردید.
  چند مورد پاس اول وقت همکاران بود که به آنها اطلاع رسانی شد که ترجیحا پاس اول وقت نداشته باشند .
  1399/7/29سه شنبه - ساعت ١٣:٥٧
  #42749
  با سلام
  به اطلاع کلیه همکاران محترم رسید که همه پاس ها یا مرخصی ها یا ماموریت دارند ثبت سیستم کنند .
  در ساعات آخر کارکرد و اضافه کار شهریور ماه محاسبه شد و تحویل شما گردید.
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٤:٣٦
  #42857
  1(بسته شده) 1399/7/13 10:41:02 - 41632#
  • اقدامات :
  • بررسی سامانه حضور و غیاب (مدیریت فاوا)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  تردد های روزانه همکاران هر روز بررسی میشود و در مورخه 99/7/12 به همکارانی که پاس اول وقت داشتند تذکر داده شد.

  10.41 صبح | 13 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/29 13:57:00 - 42749#
  • اقدامات :
  • بررسی سامانه حضور و غیاب 99 (مدیریت فاوا)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  حضور و غیاب مهرماه چک و بررسی شد ....درخواستهای مرخصی ساعتی و روزانه استحقاقی تایید شد و ماموریت های ساعتی و روزانه بعد از بررسی تایید و تصویب گردید.
  چند مورد پاس اول وقت همکاران بود که به آنها اطلاع رسانی شد که ترجیحا پاس اول وقت نداشته باشند .

  13.57 ظهر | 29 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/30 14:36:49 - 42857#
  • اقدامات :
  • بررسی سامانه حضور و غیاب 99 (مدیریت فاوا)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  به اطلاع کلیه همکاران محترم رسید که همه پاس ها یا مرخصی ها یا ماموریت دارند ثبت سیستم کنند .
  در ساعات آخر کارکرد و اضافه کار شهریور ماه محاسبه شد و تحویل شما گردید.

  14.36 ظهر | 30 مهر 99