ارتقاء نرم افزاری سوئیچ های دانشگاه98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 339 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  ارتقا نرم افزاری سویچ ها در سال 98 انجام شد1399/5/29چهارشنبه - ساعت ١٢:٠
  #39341
  1(بسته شده) 1399/5/29 12:00:31 - 39341#
  • اقدامات :
  • ارتقاء نرم افزاری سوئیچ های دانشگاه98 (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  ارتقا نرم افزاری سویچ ها در سال 98 انجام شد

  12.0 ظهر | 29 مرداد 99