بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/8/30
  • پایان با تاخیر : 1399/9/29
  • مدت زمان تخمین : 246 روز
  • روز های کاری : 182 روز
  • مدت زمان اجرا : 274 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 5 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار خرداد ماه بیمارستانهای استان بررسی و صحت سنجی گردید.1399/7/1سه شنبه - ساعت ١٠:٣٦
  #40926
  با سلام آمار فروردین و اردیبهشت بیمارستانها بررسی گردید.1399/7/1سه شنبه - ساعت ١٠:٤٠
  #40928
  بق با سلام لطفا آمار ماهانه بیمارستانها، ارسال شده توسط اتوماسیون اداری در ماههای تیر و مرداد و شهریور را بررسی و نتیجه را ارائه بفرمایید1399/7/13یكشنبه - ساعت ٩:٥٧
  #41617
  با سلام آمار بیمارستانها مربوط به تیرماه 99 دریافت ، بررسی و صحت سنجی انجام گردید.1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٠:١١
  #41833
  با سلام آمار مرداد ماه بیمارستانها تحویل و بررسی گردید.1399/7/23چهارشنبه - ساعت ١٣:٧
  #42461
  بق با سلام تا مرداد ماه ارزیابی و صحت سنجی توسط خانم جعفرزاده انجام شده و در انتظار رسیدن آمار شهریور جهت بررسی هستیم1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٨
  #42833
  1(بسته شده) 1399/7/1 10:36:39 - 40926#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار خرداد ماه بیمارستانهای استان بررسی و صحت سنجی گردید.

  10.36 صبح | 1 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/1 10:40:26 - 40928#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار فروردین و اردیبهشت بیمارستانها بررسی گردید.

  10.40 صبح | 1 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/13 09:57:23 - 41617#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام لطفا آمار ماهانه بیمارستانها، ارسال شده توسط اتوماسیون اداری در ماههای تیر و مرداد و شهریور را بررسی و نتیجه را ارائه بفرمایید

  9.57 صبح | 13 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/15 10:11:38 - 41833#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار بیمارستانها مربوط به تیرماه 99 دریافت ، بررسی و صحت سنجی انجام گردید.

  10.11 صبح | 15 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/23 13:07:40 - 42461#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار مرداد ماه بیمارستانها تحویل و بررسی گردید.

  13.7 ظهر | 23 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/30 13:28:59 - 42833#
  • اقدامات :
  • بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 (آمار)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام تا مرداد ماه ارزیابی و صحت سنجی توسط خانم جعفرزاده انجام شده و در انتظار رسیدن آمار شهریور جهت بررسی هستیم

  13.28 ظهر | 30 مهر 99