بازدید دوره ای امنیت سایبری بیمارستان پورسینا آشخانه98 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/8/9
  • تخمین پایان : 1398/8/9
  • پایان به موقع : 1398/8/9
  • مدت زمان تخمین : 1 روز
  • روز های کاری : 0 روز
  • مدت زمان اجرا : 0 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 8 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در تاریخ 9/7/98 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.1399/5/15چهارشنبه - ساعت ٨:٢٧
  #38561
  1(بسته شده) 1399/5/15 08:27:24 - 38561#
  • اقدامات :
  • بازدید دوره ای امنیت سایبری بیمارستان پورسینا آشخانه98 (Cyber Security)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  در تاریخ 9/7/98 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.

  8.27 صبح | 15 مرداد 99