بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان شهدا97 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/6
  • تخمین پایان : 1397/2/6
  • پایان به موقع : 1397/2/6
  • مدت زمان تخمین : 1 روز
  • روز های کاری : 0 روز
  • مدت زمان اجرا : 0 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 5 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در تاریخ 6/2/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان شهدا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.1399/5/15چهارشنبه - ساعت ٨:٢٥
  #38559
  1(بسته شده) 1399/5/15 08:25:37 - 38559#
  • اقدامات :
  • بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان شهدا97 (Cyber Security)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  در تاریخ 6/2/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان شهدا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.

  8.25 صبح | 15 مرداد 99