بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا97 (Cyber Security)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/3
  • تخمین پایان : 1397/2/3
  • پایان به موقع : 1397/2/3
  • مدت زمان تخمین : 1 روز
  • روز های کاری : 1 روز
  • مدت زمان اجرا : 0 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 3 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در تاریخ 3/2/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.1399/5/15چهارشنبه - ساعت ٨:٢١
  #38553
  1(بسته شده) 1399/5/15 08:21:48 - 38553#
  • اقدامات :
  • بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا97 (Cyber Security)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  در تاریخ 3/2/97 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا به عمل آمد و نتیجه اقدامات آن گزارش شد.

  8.21 صبح | 15 مرداد 99