قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام رضا(ع)98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/1
  • تخمین پایان : 1398/7/30
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 60 روز
  • روز های کاری : 41 روز
  • مدت زمان اجرا : 60 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی HIS امام رضا در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٥
  #38438
  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام رضا در سال 98 از تاریخ 1/2/98 الی 10/4/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٣٤
  #38464
  1(بسته شده) 1399/5/14 09:05:45 - 38438#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام رضا(ع)98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی HIS امام رضا در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.5 صبح | 14 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/14 09:34:49 - 38464#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام رضا(ع)98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی pacs امام رضا در سال 98 از تاریخ 1/2/98 الی 10/4/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  9.34 صبح | 14 مرداد 99