قرارداد پشتیبانی his بیمارستان پورسینا 98 (قرارداد)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/1
  • تخمین پایان : 1398/7/30
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 60 روز
  • روز های کاری : 41 روز
  • مدت زمان اجرا : 60 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انعقاد قرارداد پشتیبانی HIS پورسینا در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد1399/5/14سه شنبه - ساعت ٨:٥٩
  #38435
  1(بسته شده) 1399/5/14 08:59:21 - 38435#
  • اقدامات :
  • قرارداد پشتیبانی his بیمارستان پورسینا 98 (قرارداد)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انعقاد قرارداد پشتیبانی HIS پورسینا در سال 98 از تاریخ 1/6/98 الی 30/7/98 به میزان 10 نفرساعت انجام شد

  8.59 صبح | 14 مرداد 99