راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک97 (HIS)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک97:
  با هماهنگی فاوا بانک ملت دستگاه های پوز واحدهای پاراکلینیک نصب و راه اندازی شد
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٦:١٠
  #38390
  1(بسته شده) 1399/5/13 16:10:09 - 38390#
  • اقدامات :
  • راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک97 (HIS)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک97:
  با هماهنگی فاوا بانک ملت دستگاه های پوز واحدهای پاراکلینیک نصب و راه اندازی شد

  16.10 ظهر | 13 مرداد 99