راه اندازی توکن های استعلام بیمارستان بنت الهدی97 (HIS)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی توکن های استعلام بیمارستان بنت الهدی97:
  جهت احراز هویت و استعلام بیمه و هماهنگی با شرکت میکروافزار قشم لیست کاربرانی که توکن نیاز داشتند به همراه کلیه مشخصات فردی تهیه گردید و به مسئول فاوا معاونت درمان ارسال شد تا توکن ها تهیه شود، پس از خریداری توکن ها ، توکن ها به بیمارستان فرستاده شد و با راهنمایی های شرکت پشتیبانی his توکن ها نصب وراه اندازی گردید و تحویل کاربران شد.
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٦:٦
  #38389
  1(بسته شده) 1399/5/13 16:06:03 - 38389#
  • اقدامات :
  • راه اندازی توکن های استعلام بیمارستان بنت الهدی97 (HIS)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی توکن های استعلام بیمارستان بنت الهدی97:
  جهت احراز هویت و استعلام بیمه و هماهنگی با شرکت میکروافزار قشم لیست کاربرانی که توکن نیاز داشتند به همراه کلیه مشخصات فردی تهیه گردید و به مسئول فاوا معاونت درمان ارسال شد تا توکن ها تهیه شود، پس از خریداری توکن ها ، توکن ها به بیمارستان فرستاده شد و با راهنمایی های شرکت پشتیبانی his توکن ها نصب وراه اندازی گردید و تحویل کاربران شد.

  16.6 ظهر | 13 مرداد 99