راه اندازی بخش ناباروری بیمارستان بنت الهدی98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/9/15
  • تخمین پایان : 1398/9/29
  • پایان به موقع : 1398/9/29
  • مدت زمان تخمین : 14 روز
  • روز های کاری : 10 روز
  • مدت زمان اجرا : 14 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی بخش ناباروری بیمارستان بنت الهدی981399/5/11شنبه - ساعت ٩:٠
  #38144
  1(بسته شده) 1399/5/11 09:00:09 - 38144#
  • اقدامات :
  • راه اندازی بخش ناباروری بیمارستان بنت الهدی98 (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی بخش ناباروری بیمارستان بنت الهدی98

  9.0 صبح | 11 مرداد 99