پیگیری شبکه بخش های جدید داروخانه، سونوگرافی،انبار مصرفی، واکسیناتور بیمارستان بنت الهدی 98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/4/5
  • پایان به موقع : 1398/4/5
  • مدت زمان تخمین : 4 روز
  • روز های کاری : 5 روز
  • مدت زمان اجرا : 4 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیگیری شبکه بخش های جدید داروخانه، سونوگرافی،انبار مصرفی، واکسیناتور بیمارستان بنت الهدی 981399/5/11شنبه - ساعت ٩:١٠
  #38153
  1(بسته شده) 1399/5/11 09:10:59 - 38153#
  • اقدامات :
  • پیگیری شبکه بخش های جدید داروخانه، سونوگرافی،انبار مصرفی، واکسیناتور بیمارستان بنت الهدی 98 (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  پیگیری شبکه بخش های جدید داروخانه، سونوگرافی،انبار مصرفی، واکسیناتور بیمارستان بنت الهدی 98

  9.10 صبح | 11 مرداد 99