پیگیری شبکه واحد جدید اسکن پرونده های راکد بیمارستان بنت الهدی98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/1
  • تخمین پایان : 1398/10/9
  • پایان به موقع : 1398/10/9
  • مدت زمان تخمین : 8 روز
  • روز های کاری : 7 روز
  • مدت زمان اجرا : 8 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیگیری شبکه واحد جدید اسکن پرونده های راکد بیمارستان بنت الهدی981399/5/11شنبه - ساعت ٩:٧
  #38150
  1(بسته شده) 1399/5/11 09:07:34 - 38150#
  • اقدامات :
  • پیگیری شبکه واحد جدید اسکن پرونده های راکد بیمارستان بنت الهدی98 (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  پیگیری شبکه واحد جدید اسکن پرونده های راکد بیمارستان بنت الهدی98

  9.7 صبح | 11 مرداد 99