بهره برداری از فاز 1 فیبر نوری پردیس دانشگاه (اتصال بخش قلب و EOC به شبکه فیبر نوری پردیس)98 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/12/28
  • پایان به موقع : 1398/6/31
  • مدت زمان تخمین : 270 روز
  • روز های کاری : 183 روز
  • مدت زمان اجرا : 92 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص "بهره برداری از فاز 1 فیبر نوری پردیس دانشگاه (اتصال بخش قلب و EOC به شبکه فیبر نوری پردیس)":
  1- بازدید های متعدد از انجام عملیات عمرانی مربوط به حفر کانال انرژی پردیس
  2- انجام تغییرات مورد نیاز در جایگذاری منهولها و عبورهای عرضی
  3- هماهنگی با پیمانکار جهت انجام تغییرات درخواستی
  4- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای فیبر
  5- پیگیری جهت برگزاری استعلام خرید تجهیزات و اجرای فیبر
  6- هماهنگی با پیمانکار جهت اجرا
  7- انجام چندین دوره بازدید از مسیر کانال انرژی مابین بخش قلب و بیمارستان امام حسن (ع)
  8- هماهنگی با مدیریت فنی جهت تعیین مسیر مناسب جهت عبور فیبر در کانال انرژی و موتورخانه بیمارستان امام حسن (ع)
  9- اجرای سینی کابل در کانال انرژی و موتورخانه بیمارستان امام حسن (ع)
  10- اجرا و تست و راه اندازی فیبر
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٢٠
  #38202
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:20:13 - 38202#
  • اقدامات :
  • بهره برداری از فاز 1 فیبر نوری پردیس دانشگاه (اتصال بخش قلب و EOC به شبکه فیبر نوری پردیس)98 (Infrastructure)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص "بهره برداری از فاز 1 فیبر نوری پردیس دانشگاه (اتصال بخش قلب و EOC به شبکه فیبر نوری پردیس)":
  1- بازدید های متعدد از انجام عملیات عمرانی مربوط به حفر کانال انرژی پردیس
  2- انجام تغییرات مورد نیاز در جایگذاری منهولها و عبورهای عرضی
  3- هماهنگی با پیمانکار جهت انجام تغییرات درخواستی
  4- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای فیبر
  5- پیگیری جهت برگزاری استعلام خرید تجهیزات و اجرای فیبر
  6- هماهنگی با پیمانکار جهت اجرا
  7- انجام چندین دوره بازدید از مسیر کانال انرژی مابین بخش قلب و بیمارستان امام حسن (ع)
  8- هماهنگی با مدیریت فنی جهت تعیین مسیر مناسب جهت عبور فیبر در کانال انرژی و موتورخانه بیمارستان امام حسن (ع)
  9- اجرای سینی کابل در کانال انرژی و موتورخانه بیمارستان امام حسن (ع)
  10- اجرا و تست و راه اندازی فیبر

  12.20 ظهر | 11 مرداد 99