راه اندازی شبکه مرکز جامع سلامت شهرستان گرمه و اصلاح شبکه گرمه98 (شبکه بهداشت و درمان گرمه)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/3/1
  • تخمین پایان : 1398/3/20
  • پایان به موقع : 1398/3/20
  • مدت زمان تخمین : 19 روز
  • روز های کاری : 11 روز
  • مدت زمان اجرا : 19 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 120 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص راه اندازی شبکه مرکز جامع سلامت شهرستان گرمه و اصلاح شبکه گرمه:
  1- بازدید حضوری از روند اجرای پروژه
  2- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز
  3- ارائه دستور فنی
  4- بازدید از اجرای پروژه
  5- ارائه لیست ایرادات و اصلاحات مورد نیاز
  6- تست و تحویل نهایی پروژه
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٣٩
  #38209
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:39:05 - 38209#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه مرکز جامع سلامت شهرستان گرمه و اصلاح شبکه گرمه98 (شبکه بهداشت و درمان گرمه)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص راه اندازی شبکه مرکز جامع سلامت شهرستان گرمه و اصلاح شبکه گرمه:
  1- بازدید حضوری از روند اجرای پروژه
  2- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز
  3- ارائه دستور فنی
  4- بازدید از اجرای پروژه
  5- ارائه لیست ایرادات و اصلاحات مورد نیاز
  6- تست و تحویل نهایی پروژه

  12.39 ظهر | 11 مرداد 99