راه اندازی شبکه دانشکده دندانپزشکی98 (دانشکده دندانپزشکی)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/2/1
  • تخمین پایان : 1398/3/30
  • پایان به موقع : 1398/3/30
  • مدت زمان تخمین : 60 روز
  • روز های کاری : 40 روز
  • مدت زمان اجرا : 60 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص "راه اندازی شبکه دانشکده دندانپزشکی":
  1- بازدید های متعدد از مراحل پایانی انجام عملیات عمرانی مربوطه
  2- انجام تغییرات مورد نیاز در خصوص نحوه کابل کشی شبکه
  3- هماهنگی با پیمانکار اجرای شبکه جهت انجام تغییرات درخواستی
  4- جانمایی رکهای شبکه و اکسس پوینتهای مجموعه
  5- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پاسیو شبکه
  6- پیگیری خرید تجهیزات مورد نیاز
  7-برگزاری استعلام و انتخاب پیمانکار جهت تکمیل کابل کشی و نصب تجهیزات
  8- اجرای پاسیو
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٣٩
  #38210
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:39:55 - 38210#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه دانشکده دندانپزشکی98 (دانشکده دندانپزشکی)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص "راه اندازی شبکه دانشکده دندانپزشکی":
  1- بازدید های متعدد از مراحل پایانی انجام عملیات عمرانی مربوطه
  2- انجام تغییرات مورد نیاز در خصوص نحوه کابل کشی شبکه
  3- هماهنگی با پیمانکار اجرای شبکه جهت انجام تغییرات درخواستی
  4- جانمایی رکهای شبکه و اکسس پوینتهای مجموعه
  5- تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پاسیو شبکه
  6- پیگیری خرید تجهیزات مورد نیاز
  7-برگزاری استعلام و انتخاب پیمانکار جهت تکمیل کابل کشی و نصب تجهیزات
  8- اجرای پاسیو

  12.39 ظهر | 11 مرداد 99