اجرای منطقی و کانفیگ سویچها و راه اندازی شبکه ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • احمد باقری پهلوانلواحمد باقری پهلوانلو
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/4/1
  • تخمین پایان : 1397/4/15
  • پایان به موقع : 1397/4/15
  • مدت زمان تخمین : 14 روز
  • روز های کاری : 10 روز
  • مدت زمان اجرا : 14 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص اقدام "اجرای منطقی و کانفیگ سویچها و راه اندازی شبکه ساختمان جدید دانشکده پزشکی":
  1- تهیه لیست سویچهای مورد نیاز
  2- ارائه نقشه منطقی شبکه
  3- کانفیگ سویچهای مربوطه
  4- نصب و تست و راه اندازی 97
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٩
  #38197
  1(بسته شده) 1399/5/11 12:09:00 - 38197#
  • اقدامات :
  • اجرای منطقی و کانفیگ سویچها و راه اندازی شبکه ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 (Infrastructure)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص اقدام "اجرای منطقی و کانفیگ سویچها و راه اندازی شبکه ساختمان جدید دانشکده پزشکی":
  1- تهیه لیست سویچهای مورد نیاز
  2- ارائه نقشه منطقی شبکه
  3- کانفیگ سویچهای مربوطه
  4- نصب و تست و راه اندازی 97

  12.9 ظهر | 11 مرداد 99