برنامه های آموزشی سال 1398 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/9/2
  • تخمین پایان : 1398/11/1
  • پایان به موقع : 1398/11/1
  • مدت زمان تخمین : 59 روز
  • روز های کاری : 44 روز
  • مدت زمان اجرا : 59 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1000 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 40 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 10 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 19 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  1398 برگزاری دوره های آموزشی
  با 40 ساعت کار در سال
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤٤
  #37738
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:44:06 - 37738#
  • اقدامات :
  • برگزاری دوره های آموزشی 98 (آموزش و توانمند سازی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  1398 برگزاری دوره های آموزشی
  با 40 ساعت کار در سال

  9.44 صبح | 6 مرداد 99