تحلیل،طراحی و ایجاد فرم و فرآیند های الکترونیک دانشگاه98 (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/7/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 178 روز
  • روز های کاری : 121 روز
  • مدت زمان اجرا : 178 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  تحلیل،طراحی و ایجاد فرم و فرآیند های الکترونیک دانشگاه با 80 ساعت کار در سال1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٤٢
  #37735
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:42:51 - 37735#
  • اقدامات :
  • تحلیل،طراحی و ایجاد فرم و فرآیند های الکترونیک دانشگاه98 (داشبورد سهم)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  تحلیل،طراحی و ایجاد فرم و فرآیند های الکترونیک دانشگاه با 80 ساعت کار در سال

  9.42 صبح | 6 مرداد 99