پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان97 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/7/20
  • پایان به موقع : 1397/7/20
  • مدت زمان تخمین : 205 روز
  • روز های کاری : 136 روز
  • مدت زمان اجرا : 205 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 15 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 15 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان با 30 ساعت کار در سال و 2 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٣٤
  #37715
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:34:22 - 37715#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان97 (پشتیبانی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان با 30 ساعت کار در سال و 2 ساعت آنکالی

  9.34 صبح | 6 مرداد 99