انتقال تمامی صندوق پستی های دانشگاه در اتوماسیون دبیرخانه فرزین به دامنه جدید96 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/5/1
  • تخمین پایان : 1396/5/30
  • پایان به موقع : 1396/5/30
  • مدت زمان تخمین : 29 روز
  • روز های کاری : 22 روز
  • مدت زمان اجرا : 29 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 160 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انتقال تمامی صندوق پستی های دانشگاه در اتوماسیون دبیرخانه فرزین به دامنه جدید با 160 ساعت کار در بازه زمانی مشخص 1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢٥
  #37704
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:25:49 - 37704#
  • اقدامات :
  • انتقال تمامی صندوق پستی های دانشگاه در اتوماسیون دبیرخانه فرزین به دامنه جدید96 (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  انتقال تمامی صندوق پستی های دانشگاه در اتوماسیون دبیرخانه فرزین به دامنه جدید با 160 ساعت کار در بازه زمانی مشخص

  9.25 صبح | 6 مرداد 99