پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور96 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 50 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 50 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور با 150 ساعت کار در سال و 20 ساعت آنکالی1399/5/6دوشنبه - ساعت ٩:٢١
  #37699
  1(بسته شده) 1399/5/6 09:21:54 - 37699#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور96 (پشتیبانی)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور با 150 ساعت کار در سال و 20 ساعت آنکالی

  9.21 صبح | 6 مرداد 99