برگزاری و تدوین دوره های سواد رایانه سال 97 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/3
  • تخمین پایان : 1397/12/20
  • پایان به موقع : 1397/12/20
  • مدت زمان تخمین : 322 روز
  • روز های کاری : 220 روز
  • مدت زمان اجرا : 322 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
  • مهندس مرتضی کرامتی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  شرح اقدامات بشرح زیر می باشد http://fava.nkums.ac.ir/Content/63632/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A81399/5/5یكشنبه - ساعت ١٢:١١
  #37645
  1(بسته شده) 1399/5/5 12:11:18 - 37645#
  • اقدامات :
  • برگزاری و تدوین دوره های سواد رایانه سال 97 (نرم افزار)