راه اندازی شبکه بخش جدید nicu بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/9/12
  • تخمین پایان : 1398/10/1
  • پایان به موقع : 1398/10/1
  • مدت زمان تخمین : 19 روز
  • روز های کاری : 14 روز
  • مدت زمان اجرا : 19 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی شبکه بخش جدید nicu بیمارستان بنت الهدی1399/5/5یكشنبه - ساعت ٩:٣
  #37589
  1(بسته شده) 1399/5/5 09:03:04 - 37589#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه بخش جدید nicu بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی شبکه بخش جدید nicu بیمارستان بنت الهدی

  9.3 صبح | 5 مرداد 99