راه اندازی تلفن گویا در سانترال بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/6/3
  • تخمین پایان : 1398/6/17
  • پایان به موقع : 1398/6/17
  • مدت زمان تخمین : 14 روز
  • روز های کاری : 11 روز
  • مدت زمان اجرا : 14 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی تلفن گویا در سانترال بیمارستان بنت الهدی 1399/5/5یكشنبه - ساعت ٩:٩
  #37592
  1(بسته شده) 1399/5/5 09:09:28 - 37592#
  • اقدامات :
  • راه اندازی تلفن گویا در سانترال بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی تلفن گویا در سانترال بیمارستان بنت الهدی

  9.9 صبح | 5 مرداد 99