راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/2/15
  • تخمین پایان : 1397/2/30
  • پایان به موقع : 1397/2/30
  • مدت زمان تخمین : 15 روز
  • روز های کاری : 12 روز
  • مدت زمان اجرا : 15 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • بهمن پناه : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک1399/5/5یكشنبه - ساعت ٩:١٤
  #37593
  1(بسته شده) 1399/5/5 09:14:33 - 37593#
  • اقدامات :
  • راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک

  9.14 صبح | 5 مرداد 99