پشتیبانی و اجرای ازمون استخدامی سال 97 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/1
  • پایان به موقع : 1397/12/1
  • مدت زمان تخمین : 336 روز
  • روز های کاری : 226 روز
  • مدت زمان اجرا : 336 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  زمون استخدامی سال 96 :
  1. راه اندازی سرور استخدامی
  2.اطلاعات اگهی استخدامی دانشگاه شامل رشته محل ها ، محل های جغرافیایی ،تعداد نفرات مورد نیاز، تعریف درس های ازمون استخدامی و ضرایب درس ها و ...و تمامی اطلاعاتی که کاربران در هنگام ثبت نام نیاز دارند در نرم افزارد و ...
  3. فایل پشتیان از نرم افزار تهیه و جهت درج در سایت آزمون استخدامی برای شرکت پشتیبان ارسال میگردد
  3.ایجاد و بروز رسانی و پشتیبانی سایت در مراحل ثبت نام آزمون توسط شرکت پشتیبان انجام میگیرد
  4. پس از اتمام مهلت ثبت نام شرکت پشتیبان نسخه backup از اطلاعات داوطلبان که در سایت ثبت نام نموده اند را در اختیار امور استخدام دانشگاه قرار میدهد.
  5.اطلاعات backup در نرم افزار دانشگاه دوباره بارگزاری میگردد و مراحل زیر انجام می گیرد:
  1-5: چاپ پاسخنامه ها و سربرگ پاسخنامه ها با توجه به اطلاعات داوطلبان
  2-5: چاپ لیست حضور و غیاب
  3-5: چاپ شماره صندلی داوطلبان
  6.پس از برگزاری آزمون با هماهنگی مراحل زیر انجام میگردد:
  1-6: با هماهنگی و حضور امور استخدام ،حراست ،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و گزینش در مخزن تصحیح سوالات از برگه های آزمون اسکن گرفته میشود
  2-6:پس از تعیین نوع حساسیت دستگاه ، نرم افزار اقدام به تصحیح الکترونیکی پاسخنامه ها می نماید
  3-6: نتایج و گزارشات مورد نیاز امور استخدام دانشگاه شامل نمرات عمومی و اختصاصی برحسب رشته و محل جغرافیایی مورد تقاضا،گزارشات مربوط به سهمیه های ایثارگری و جانبازی ،گزارشات مربوط به معلولین و .... ایجاد میگردد
  4-6: یک نسخه از گزارشات آزمون پس از مطابقت تحویل حراست دانشگاه و یک نسخه در اختیار امور استخدام دانشگاه قرار میگیرد.
  7. نتایج نهایی پس از تایید مراجع مربوطه برای شرکت پشتیبان ارسال میگردد تا در سایت جهت دسترسی داوطلبان قرار گیرد

  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١١:٢
  #37761
  1(بسته شده) 1399/5/6 11:02:06 - 37761#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و اجرای ازمون استخدامی سال 97 (حوزه توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  زمون استخدامی سال 96 :
  1. راه اندازی سرور استخدامی
  2.اطلاعات اگهی استخدامی دانشگاه شامل رشته محل ها ، محل های جغرافیایی ،تعداد نفرات مورد نیاز، تعریف درس های ازمون استخدامی و ضرایب درس ها و ...و تمامی اطلاعاتی که کاربران در هنگام ثبت نام نیاز دارند در نرم افزارد و ...
  3. فایل پشتیان از نرم افزار تهیه و جهت درج در سایت آزمون استخدامی برای شرکت پشتیبان ارسال میگردد
  3.ایجاد و بروز رسانی و پشتیبانی سایت در مراحل ثبت نام آزمون توسط شرکت پشتیبان انجام میگیرد
  4. پس از اتمام مهلت ثبت نام شرکت پشتیبان نسخه backup از اطلاعات داوطلبان که در سایت ثبت نام نموده اند را در اختیار امور استخدام دانشگاه قرار میدهد.
  5.اطلاعات backup در نرم افزار دانشگاه دوباره بارگزاری میگردد و مراحل زیر انجام می گیرد:
  1-5: چاپ پاسخنامه ها و سربرگ پاسخنامه ها با توجه به اطلاعات داوطلبان
  2-5: چاپ لیست حضور و غیاب
  3-5: چاپ شماره صندلی داوطلبان
  6.پس از برگزاری آزمون با هماهنگی مراحل زیر انجام میگردد:
  1-6: با هماهنگی و حضور امور استخدام ،حراست ،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و گزینش در مخزن تصحیح سوالات از برگه های آزمون اسکن گرفته میشود
  2-6:پس از تعیین نوع حساسیت دستگاه ، نرم افزار اقدام به تصحیح الکترونیکی پاسخنامه ها می نماید
  3-6: نتایج و گزارشات مورد نیاز امور استخدام دانشگاه شامل نمرات عمومی و اختصاصی برحسب رشته و محل جغرافیایی مورد تقاضا،گزارشات مربوط به سهمیه های ایثارگری و جانبازی ،گزارشات مربوط به معلولین و .... ایجاد میگردد
  4-6: یک نسخه از گزارشات آزمون پس از مطابقت تحویل حراست دانشگاه و یک نسخه در اختیار امور استخدام دانشگاه قرار میگیرد.
  7. نتایج نهایی پس از تایید مراجع مربوطه برای شرکت پشتیبان ارسال میگردد تا در سایت جهت دسترسی داوطلبان قرار گیرد

  11.2 صبح | 6 مرداد 99