طراحی فرم الکترونیک گواهی انجام کار (E-Form)

 • مسئول :
 • نرگس پورجعفرنرگس پورجعفر
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/23
  • تخمین پایان : 1399/5/15
  • پایان به موقع : 1399/5/6
  • مدت زمان تخمین : 23 روز
  • روز های کاری : 18 روز
  • مدت زمان اجرا : 14 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص فرآیند گواهی انجام کار:
  1- فرم عنوان داشته باشد.
  2- یک رادیو باتون اضاف شود که توسط کارشناس فاوا قابلیت انتخاب وجود داشته باشد و اجباری باشد. با متن:
  "گواهی میشود اقلام / خدمات دریافتی از لحاظ فنی مطابقت کامل با فاکتور فروش و درخواست خرید ضمیمه دارد."
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٣:٨
  با سلام . درخواست های شما انجام شد.1399/4/25چهارشنبه - ساعت ٧:٢٦
  #36835
  در خصوص فرم گواهی انجام کار:
  1- عنولن به فرم اضافه شود.
  2- امکان جستجود در انتخاب درخواست خرید ضافه شود.
  3- قسمت امضای درخواست کننده اسم ندارد.
  4- در صورت امکان انتخاب رادیو باتون توسط درخواست کننده امکان پذیر نباشد و فقط توسط کارشناس فاوا واحد قابل انتخاب باشد.
  1399/4/24سه شنبه - ساعت ٩:١٨
  با سلام . تغیرات ذیل در فرم گواهی انجام کار فاوا انجام شد :
  1- اضافه شدن عنوان درخواست
  2- اضافه شدن فیلد گواهی تاییدیه (رادیو باتون)
  3- اصلاحات خواسته شده در فرآیند انجام شد .
  4- فرم درخواست خرید به صورت جست و جو می باشد.
  4-پس زمینه فرم به طور کامل تغییر کرد.
  1399/4/25چهارشنبه - ساعت ٧:١٥
  لطفا قالب چاپ مورد نظر خود را جهت طراحی ارائه نمایید.1399/4/25چهارشنبه - ساعت ٧:١٧
  #37038
  1(بسته شده) 1399/4/21 13:08:09 - 36835#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک گواهی انجام کار (نرم افزار)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص فرآیند گواهی انجام کار:
  1- فرم عنوان داشته باشد.
  2- یک رادیو باتون اضاف شود که توسط کارشناس فاوا قابلیت انتخاب وجود داشته باشد و اجباری باشد. با متن:
  "گواهی میشود اقلام / خدمات دریافتی از لحاظ فنی مطابقت کامل با فاکتور فروش و درخواست خرید ضمیمه دارد."

  13.8 ظهر | 21 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . درخواست های شما انجام شد.

  7.26 صبح | 25 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/24 09:18:20 - 37038#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک گواهی انجام کار (نرم افزار)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص فرم گواهی انجام کار:
  1- عنولن به فرم اضافه شود.
  2- امکان جستجود در انتخاب درخواست خرید ضافه شود.
  3- قسمت امضای درخواست کننده اسم ندارد.
  4- در صورت امکان انتخاب رادیو باتون توسط درخواست کننده امکان پذیر نباشد و فقط توسط کارشناس فاوا واحد قابل انتخاب باشد.

  9.18 صبح | 24 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . تغیرات ذیل در فرم گواهی انجام کار فاوا انجام شد :
  1- اضافه شدن عنوان درخواست
  2- اضافه شدن فیلد گواهی تاییدیه (رادیو باتون)
  3- اصلاحات خواسته شده در فرآیند انجام شد .
  4- فرم درخواست خرید به صورت جست و جو می باشد.
  4-پس زمینه فرم به طور کامل تغییر کرد.

  7.15 صبح | 25 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  لطفا قالب چاپ مورد نظر خود را جهت طراحی ارائه نمایید.

  7.17 صبح | 25 تير 99