آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-سال99 (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/6/31
  • پایان به موقع : 1399/6/30
  • مدت زمان تخمین : 185 روز
  • روز های کاری : 121 روز
  • مدت زمان اجرا : 184 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی جمع آوری و بررسی آن باتمام رسید1399/4/24سه شنبه - ساعت ١٢:١
  #37055
  1(بسته شده) 1399/4/24 12:01:06 - 37055#
  • اقدامات :
  • آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-سال99 (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی جمع آوری و بررسی آن باتمام رسید

  12.1 ظهر | 24 تير 99