شروع فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی (نسخه نویسی و نسخه پیچی)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/5/1
  • تخمین پایان : 1398/7/30
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 91 روز
  • روز های کاری : 61 روز
  • مدت زمان اجرا : 91 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 20 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام شروع فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی:
  - شرکت در جلسات وزارت درخصوص معرفی طرح
  - ارسال اطلاعات داروخانه های استان برای وزارت
  - ارسال اطلاعات شرکت های نرم افزاری داروخانه ها استان
  -تشکیل جلسه با رابط درمان - بهداشت - غذا و دارو
  - معرفی رابطین طی نامه رسمی به وزارت
  - ایجاد دسترسی به سامانه وزارت در خصوص بارگزاری اطلاعات داروخانه ها
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:٩
  #36848
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:09:30 - 36848#
  • اقدامات :
  • شروع فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام شروع فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی:
  - شرکت در جلسات وزارت درخصوص معرفی طرح
  - ارسال اطلاعات داروخانه های استان برای وزارت
  - ارسال اطلاعات شرکت های نرم افزاری داروخانه ها استان
  -تشکیل جلسه با رابط درمان - بهداشت - غذا و دارو
  - معرفی رابطین طی نامه رسمی به وزارت
  - ایجاد دسترسی به سامانه وزارت در خصوص بارگزاری اطلاعات داروخانه ها

  14.9 ظهر | 21 تير 99