بازدید از بیمارستان ها و بررسی فرایند پذیرش بیمار تا ترخیص و بررسی پرونده کاغذی سرپایی و بستری و مذاکره با شرکت در خصوص ایجاد فرم (درمان)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/4/31
  • پایان به موقع : 1398/4/31
  • مدت زمان تخمین : 30 روز
  • روز های کاری : 22 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 30 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام بازدید از بیمارستان ها و بررسی فرایند پذیرش بیمار تا ترخیص و بررسی پرونده کاغذی سرپایی و بستری و مذاکره با شرکت در خصوص ایجاد فرم:
  از بیمارستان های امام حسن ع و امام علی ع بازدید گردید و در قسمت مدارک پزشکی بیمارستان امام علی 5 روز کاری پرونده های بستری و سرپایی مورد بررسی قرارگرفت و فرم های کاغذی غبر الکترونیک مشخص شد و با رابط شرکت مهندس پناه و مهندس بانژاد درخصوص الکرتونیک کردن فرم ها مذاکره گردید برخی از فرم ها الکترونیک وجو داشت که مورد استفاده قرار نگرفت بود و برخی نیز فرم الکترونیک مطابق با استاندارد وزارت نبود.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٣:٤٨
  #36839
  1(بسته شده) 1399/4/21 13:48:13 - 36839#
  • اقدامات :
  • بازدید از بیمارستان ها و بررسی فرایند پذیرش بیمار تا ترخیص و بررسی پرونده کاغذی سرپایی و بستری و مذاکره با شرکت در خصوص ایجاد فرم (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام بازدید از بیمارستان ها و بررسی فرایند پذیرش بیمار تا ترخیص و بررسی پرونده کاغذی سرپایی و بستری و مذاکره با شرکت در خصوص ایجاد فرم:
  از بیمارستان های امام حسن ع و امام علی ع بازدید گردید و در قسمت مدارک پزشکی بیمارستان امام علی 5 روز کاری پرونده های بستری و سرپایی مورد بررسی قرارگرفت و فرم های کاغذی غبر الکترونیک مشخص شد و با رابط شرکت مهندس پناه و مهندس بانژاد درخصوص الکرتونیک کردن فرم ها مذاکره گردید برخی از فرم ها الکترونیک وجو داشت که مورد استفاده قرار نگرفت بود و برخی نیز فرم الکترونیک مطابق با استاندارد وزارت نبود.

  13.48 ظهر | 21 تير 99