شروع فاز پیاده سازی نظام ارجاع (بازدید از فرایند در صندل آباد، الله وردیخان) برگزاری جلسات با معاونت بهداشت و درمان (نظام ارجاع)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/9/17
  • تخمین پایان : 1398/8/29
  • پایان به موقع : 1398/8/29
  • مدت زمان تخمین : 347 روز
  • روز های کاری : 229 روز
  • مدت زمان اجرا : 347 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 200 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام شروع فاز پیاده سازی نظام ارجاع (بازدید از فرایند در صندل آباد، الله وردیخان) برگزاری جلسات با معاونت بهداشت و درمان :
  اقدامات صورت گرفته در سایت فاوا در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/27996 قرارداده شده است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٣:٢٠
  #36836
  1(بسته شده) 1399/4/21 13:20:50 - 36836#
  • اقدامات :
  • شروع فاز پیاده سازی نظام ارجاع (بازدید از فرایند در صندل آباد، الله وردیخان) برگزاری جلسات با معاونت بهداشت و درمان (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام شروع فاز پیاده سازی نظام ارجاع (بازدید از فرایند در صندل آباد، الله وردیخان) برگزاری جلسات با معاونت بهداشت و درمان :
  اقدامات صورت گرفته در سایت فاوا در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/27996 قرارداده شده است.

  13.20 ظهر | 21 تير 99