برگزاری جلسات پایش عملکرد واحد های فاوا (ارزیابی عملکرد)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان به موقع : 1399/12/26
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 243 روز
  • مدت زمان اجرا : 361 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام برگزاری جلسات پایش عملکرد واحد های فاوا :
  - ابتدا کارتابل نامه های هر مسئول واحد بصورت هفتگی مورد بررسی قرار میگرفت.
  - فایل اکسل برای کارهای در دست اقدام ایجاد گردید که بصورت هفتگی به ازای هر واحد مورد بررسی قرار میگرفت.
  - با ایجاد سامانه تیکت تیکت های هر واحد بصورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت .
  - با ایجاد قابلیت مدیریت پروژه در سامانه تیکت بررسی ها بصورت هفتگی و گاها بنا به فورس پروژها روز درمیان بررسی گردید.
  - اکنون نیز بر اساس مهلت مقرر اقدامات جلسه ها برگزار میگردد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٣:٥٤
  #36842
  1(بسته شده) 1399/4/21 13:54:53 - 36842#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات پایش عملکرد واحد های فاوا (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام برگزاری جلسات پایش عملکرد واحد های فاوا :
  - ابتدا کارتابل نامه های هر مسئول واحد بصورت هفتگی مورد بررسی قرار میگرفت.
  - فایل اکسل برای کارهای در دست اقدام ایجاد گردید که بصورت هفتگی به ازای هر واحد مورد بررسی قرار میگرفت.
  - با ایجاد سامانه تیکت تیکت های هر واحد بصورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت .
  - با ایجاد قابلیت مدیریت پروژه در سامانه تیکت بررسی ها بصورت هفتگی و گاها بنا به فورس پروژها روز درمیان بررسی گردید.
  - اکنون نیز بر اساس مهلت مقرر اقدامات جلسه ها برگزار میگردد.

  13.54 ظهر | 21 تير 99