تحلیل دیتابیس HIS (Database Analysis)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/5/27
  • تخمین پایان : 1397/6/14
  • پایان به موقع : 1397/6/13
  • مدت زمان تخمین : 18 روز
  • روز های کاری : 14 روز
  • مدت زمان اجرا : 17 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 40 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام تحلیل دیتا بیس HIS :
  جداول RVU3 - تشخیص نهایی- پذیرش سرپایی- بیمه های پایه و صندوق بیمه - پزشکان - تخصص و ... تحلیل شد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٠:٣٢
  #36799
  1(بسته شده) 1399/4/21 10:32:52 - 36799#
  • اقدامات :
  • تحلیل دیتابیس HIS (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام تحلیل دیتا بیس HIS :
  جداول RVU3 - تشخیص نهایی- پذیرش سرپایی- بیمه های پایه و صندوق بیمه - پزشکان - تخصص و ... تحلیل شد.

  10.32 صبح | 21 تير 99