تحلیل دیتابیس سیب (Database Analysis)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/5/1
  • تخمین پایان : 1397/5/22
  • پایان به موقع : 1397/5/22
  • مدت زمان تخمین : 21 روز
  • روز های کاری : 16 روز
  • مدت زمان اجرا : 21 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 90 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 90 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام تحلیل دیتا بیس سیب :
  جداول اقدامات - تشخیص نهایی- ارجاعات - افراد تحت پوشش- مراکز بهداشتی و زیرمجموعه های آن بصورت سلسله مراتبی و ... تحلیل شد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٠:٢٢
  #36796
  1(بسته شده) 1399/4/21 10:22:53 - 36796#
  • اقدامات :
  • تحلیل دیتابیس سیب (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام تحلیل دیتا بیس سیب :
  جداول اقدامات - تشخیص نهایی- ارجاعات - افراد تحت پوشش- مراکز بهداشتی و زیرمجموعه های آن بصورت سلسله مراتبی و ... تحلیل شد.

  10.22 صبح | 21 تير 99