پشتیبانی سامانه نظام ارجاع (طراحی سامانه نوبت دهی نظام ارجاع)

 • تکمیل دیتابیس نوبت دهی و ایجاد دسترسی برای پزشکان، پذیرش کاران کلینیک ها و مراکز بهداشتی، تست سامانه و آموزش و نگهداری سرور
 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/4/2
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/28
  • مدت زمان تخمین : 1000 روز
  • روز های کاری : 670 روز
  • مدت زمان اجرا : 634 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 450 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 50 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام تکمیل دیتابیس نوبت دهی و ایجاد دسترسی برای پزشکان، پذیرش کاران کلینیک ها و مراکز بهداشتی، تست سامانه و آموزش و نگهداری سرور :
  شرح اقدامات در سایت فاوا در آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/27685 قرار دارد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:٢٨
  #36787
  1(بسته شده) 1399/4/21 09:28:06 - 36787#
  • اقدامات :
  • تکمیل دیتابیس نوبت دهی و ایجاد دسترسی برای پزشکان، پذیرش کاران کلینیک ها و مراکز بهداشتی، تست سامانه و آموزش و نگهداری سرور (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام تکمیل دیتابیس نوبت دهی و ایجاد دسترسی برای پزشکان، پذیرش کاران کلینیک ها و مراکز بهداشتی، تست سامانه و آموزش و نگهداری سرور :
  شرح اقدامات در سایت فاوا در آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/27685 قرار دارد.

  9.28 صبح | 21 تير 99