تشکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و برگزاری جلسات، تعیین ساختار و تدوین دستورالعمل های اجرایی (E-Government)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/4/1
  • تخمین پایان : 1397/7/1
  • پایان به موقع : 1397/7/1
  • مدت زمان تخمین : 458 روز
  • روز های کاری : 304 روز
  • مدت زمان اجرا : 458 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 200 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام تشکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و برگزاری جلسات، تعیین ساختار و تدوین دستورالعمل های اجرایی:
  اقدامات در سایت فاوا در آدرس:
  http://fava.nkums.ac.ir/Category/28170
  http://fava.nkums.ac.ir/Category/26174
  قرار گرفته است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:١٨
  #36785
  1(بسته شده) 1399/4/21 09:18:54 - 36785#
  • اقدامات :
  • تشکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و برگزاری جلسات، تعیین ساختار و تدوین دستورالعمل های اجرایی (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام تشکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و برگزاری جلسات، تعیین ساختار و تدوین دستورالعمل های اجرایی:
  اقدامات در سایت فاوا در آدرس:
  http://fava.nkums.ac.ir/Category/28170
  http://fava.nkums.ac.ir/Category/26174
  قرار گرفته است.

  9.18 صبح | 21 تير 99