بررسی وضعیت ارسال به سپاس بیمارستان ها و رفع خطا پرونده ها و نگهداری سرور های آن (سپاس ، رز)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1398/3/1
  • پایان به موقع : 1398/3/1
  • مدت زمان تخمین : 792 روز
  • روز های کاری : 524 روز
  • مدت زمان اجرا : 792 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 790 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 790 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام در خصوص اقدام بررسی وضعیت ارسال به سپاس بیمارستان ها و رفع خطا پرونده ها و نگهداری سرور های آن :
  خطا ها بصورت روزانه برای بیمارستانها ارسال گردید
  لیست خطا های موجود و علت بوجود آمدن آن ها در سایت فاوا آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/25268 قرار گرفت.
  backup گیری و اعمال update ها صورت پذیرفت
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:٤
  #36779
  1(بسته شده) 1399/4/21 09:04:02 - 36779#
  • اقدامات :
  • بررسی وضعیت ارسال به سپاس بیمارستان ها و رفع خطا پرونده ها و نگهداری سرور های آن (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام در خصوص اقدام بررسی وضعیت ارسال به سپاس بیمارستان ها و رفع خطا پرونده ها و نگهداری سرور های آن :
  خطا ها بصورت روزانه برای بیمارستانها ارسال گردید
  لیست خطا های موجود و علت بوجود آمدن آن ها در سایت فاوا آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/25268 قرار گرفت.
  backup گیری و اعمال update ها صورت پذیرفت

  9.4 صبح | 21 تير 99