پیاده سازی فرم های بیمارستانی در سامانه سهم (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/11/1
  • تخمین پایان : 1397/4/27
  • پایان به موقع : 1397/4/27
  • مدت زمان تخمین : 178 روز
  • روز های کاری : 117 روز
  • مدت زمان اجرا : 178 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1200 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام پیاده سازی فرم های بیمارستانی در سهم در سال 96 و 97:
  در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/25249 شرح اقدامات قرار داده شده است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٨:٤٧
  #36775
  1(بسته شده) 1399/4/21 08:47:17 - 36775#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی فرم های بیمارستانی در سامانه سهم (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام پیاده سازی فرم های بیمارستانی در سهم در سال 96 و 97:
  در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/25249 شرح اقدامات قرار داده شده است.

  8.47 صبح | 21 تير 99