پیاده سازی زیر سیستم مدیریت دیتا مدل پایگاه های داده ودسترسی الکترونیکی به جزیره های داده ی مختلف توزیع شده در سطح سازمان (داشبورد سهم)