ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع-98 (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1300 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  بق ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع-98
  sahm,nkums.ac.ir
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:٣
  #36844
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:03:17 - 36844#
  • اقدامات :
  • ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع-98 (داشبورد آماری سهم)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع-98
  sahm,nkums.ac.ir

  14.3 ظهر | 21 تير 99