بررسی آمار بیمارستانها-98 (آمار بیمارستان)

  • مسئول :
  • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
  • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
    • تخمین شروع : 1398/1/1
    • تخمین پایان : 1398/12/29
    • پایان به موقع : 1398/12/29
    • مدت زمان تخمین : 364 روز
    • روز های کاری : 239 روز
    • مدت زمان اجرا : 364 روز
  • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
  • 140 ساعت/نفر
    • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
  • جزئیات اقدام :
  • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
    با سلام آمار ماهیانه بیمارستانها جمع آوری و بررسی گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٤:٤٧
    #36714
    1(بسته شده) 1399/4/18 14:47:31 - 36714#
    • اقدامات :
    • بررسی آمار بیمارستانها-98 (آمار بیمارستان)

    زهرا جعفرزاده (0759525145)

    با سلام آمار ماهیانه بیمارستانها جمع آوری و بررسی گردید.

    14.47 ظهر | 18 تير 99