ایجاد زیرساخت ارسال الکترونیکی نسخ سرپایی بیمه سلامت (سپاس ، رز)